Over Beste ziekenhuizen en klinieken

Het onderzoek Beste ziekenhuizen en klinieken is een jaarlijkse meting van de stand van zaken: wat zegt alle publiek beschikbare informatie over de kwaliteit van zorg in de Nederlandse ziekenhuizen en klinieken? Doel is een zo representatief mogelijk beeld te geven van het functioneren van een kliniek of ziekenhuis op basis van kwaliteitsinformatie, die is verzameld door het Zorginstituut Nederland, de toezichthouder in de zorg.

In het onderzoek is voor zeven veelvoorkomende ingrepen een vergelijking gemaakt tussen ziekenhuizen en klinieken die deze behandeling aanbieden, op basis van 112 indicatoren. Het gaat om gewichtsverminderende operaties bij morbide obesitas, operaties bij een vernauwde halsslagader, het plaatsen van een knie- of heupprothese, staaroperaties,, de behandeling van borstkanker en de behandeling van veneuze ziekten, zoals spataderen en trombosebeen. Ook is voor de ziekenhuizen nog een eindscore voor het functioneren van het ziekenhuis als geheel berekend – aan de hand van 176 indicatoren  –  en voor de financiële positie in het verslagjaar 2020.

De onderlinge vergelijking in het onderzoek Beste ziekenhuizen en klinieken levert geen ranglijst op, maar het laat zien in hoeverre een ziekenhuis of kliniek afwijkt van het landelijk gemiddelde. De oordelen in dit onderzoek zijn uitgedrukt in bollen, waarbij één of twee bollen betekent dat het ziekenhuis of de kliniek respectievelijk veel lager of lager scoort dan het landelijk gemiddelde. Drie of vier bollen staat voor hoger of veel hoger.

Bureau SiRM ondersteunt EW bij het selecteren en bewerken van de gegevens die worden gebruikt voor deze beoordeling. Voor het onderzoek is een selectie gemaakt uit de indicatoren die het Zorginstituut Nederland jaarlijks uitvraagt bij de zorginstellingen. Deze wettelijk verplichte indicatoren – opgenomen in de databank Zorginzicht, publiek gemaakt door Zorginstituut Nederland – zijn vastgesteld door ziekenhuizen, klinieken, verzekeraars, artsen, patiëntenverenigingen en de Consumentenbond.

Voor de wachttijden zijn gegevens gebruikt die zijn gepubliceerd op de website ziekenhuischeck.nl. De financiële stabiliteit van ziekenhuizen is berekend op basis van vijf indicatoren die gangbaar zijn om de financiële situatie van zorginstellingen in kaart te brengen. De data zijn bewerkt door SiRM.

Een uitgebreide toelichting bij het onderzoek is te lezen in het toelichtingsdocument en appendix B, C, D en E.

Wie maken Beste ziekenhuizen en klinieken?

Bureau SiRM (sirm.nl) is gespecialiseerd in vraagstukken rond marktwerking, onder meer in de zorg. Aan het onderzoek werkten Jan-Peter Heida, Jolien de Haas en Eveline van Everdingen mee. EW is verantwoor­delijk voor de weergave en voor de interpretatie.